Omgevingsvisie Flevoland

Zoals vele overheden bereidt de provincie Flevoland zich voor op de Omgevingswet. De wet legt een basis voor een nieuwe verhouding tussen openbaar bestuur en samenleving. Geïnspireerd door de wet gaf het provinciaal bestuur van Flevoland opdracht gegeven om een Omgevingsvisie op te stellen, die vormgeeft aan een eigentijds middenbestuur. Een bestuur dat niet vanuit een traditionele hiërarchische positie opereert, maar zich soepel en lenig beweegt in een netwerksamenleving.


Deze nieuwe Omgevingsvisie heeft geleid tot een breuk met de tradities van structuurvisies. De visie bevat geen plankaarten en schetst evenmin strakke kaders en grenzen. Wel agendeert de provincie in de Omgevingsvisie de belangrijkste regionale opgaven voor de lange termijn. Het gaat onder meer om energietransitie, het positioneren van Flevoland in opkomende economische regio’s en de fundamentele veranderingen in de landbouwsector. Opgaven die alleen succesvol en betekenisvol aangepakt kunnen worden met partners. Maar hoe het er precies uit gaat zien is in handen van vele partijen. De Omgevingsvisie is een uitnodiging tot samenwerking aan de toekomst van Flevoland: “Samen maken wij Flevoland”. De Omgevingsvisie FlevolandStraks is met steun van 70 partijen vastgesteld.


NieuwBeeld heeft de provincie inhoudelijk begeleid om te komen tot dit nieuwe concept voor een Omgevingsvisie. Hiernaast adviseerde NieuwBeeld over de bestuursstijl en ambtelijke werkwijze die passend zijn bij deze Omgevingsvisie. Een bestuursstijl die uitgaat van wederkerigheid tussen partijen. Een provincie die niet alleen besluit, maar met andere partijen besluiten neemt. En een organisatie die niet primair de maatschappelijke opgaven vanuit een sectorale en bureaucratische invalshoek benadert. Maar een organisatie die de lenigheid heeft om de opgave zelf centraal te stellen, verbinding te maken met partners en daarnaar te handelen.

 

“het proces van de Omgevingsvisie heeft zowel het provinciaal bestuur als de organisatie een spiegel voor gehouden op ons doen en laten. Het heeft een bewustzijn gecreëerd hoe wij als provincie meer betekenisvol kunnen worden als eigentijds en samenbindend middenbestuur”

 

Ada van Oorschot – ambtelijk opdrachtgever Omgevingsvisie FlevolandStraks

 
What do you want to do ?
New mail

Vragen ?

image